Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kweekelingen worden benoemd door den voornoemden Minister.

28. De artikelen 20, 21, 22, 23, 25, 26 en 27 zijn ook van toepassing op kweekscholen voor onderwijzeressen.

De vrouwelijke kweekelingen leggen bij hare aanmelding, volgens art. 21, een getuigschrift van haar geneesheer over, waarbij deze verklaart, dat zij voor het onderwijs lichamelijk geschikt ziju.

De kosten, bedoeld in het tweede lid van art. 27, worden voor eene vrouwelijke interne kweekeling op f 300.— per jaar gesteld.

29. Aan elke kweekschool wordt onderwijs gegeven in:

1°. de vakken, vermeld in art. 2 der wet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127); laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 December 1889 (.Staatsblad n°. 175), onder a—j, l—q en s;

2°. de theorie van onderwijs en opvoeding;

3°. de gezondheidsleer, en wel voornamelijk de leer der middelen tot bestrijding van het alcoholisme. (1)

Aan de kweekscholen voor onderwijzers boven, dien in:

handenarbeid (Slöjd), landbouwkunde en het bespelen van de viool of de piano.

Aan de kweekscholen voor onderwijzeressen bovendien in :

de nuttige en fraaie handwerken en het bespelen van de piano.

30. De voornoemde Minister is bevoegd van het geven van onderwijs in een of ineer vakken in het voorgaand artikel vermeld onder t, m, n en r en van dat in handenarbeid tijdelijk vrijstelling te verleenen.

31. Boeken en leermiddelen worden aan de kweekelingen van Rijkswege kosteloos verstrekt.

Voor huisvesting en verpleging wordt van Rijkswege eene toelage verleend aan een door den voornoemden Minister te bepalen getal kweekelingen, die niet wonen in eene gemeente,

(1) Met sub 3°. is dit artikel aaugevuld bij oesluit van 14 April 1898, S. 107.

12*

Sluiten