Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar eene Rijkskweekschool voor onderwijzers of onderwijzeressen gevestigd is.

Bij uitzondering kan de Minister gelijke toelage aan kweekelingen van bijzonderen aanleg verleenen, hoewel behoorende tot een gezin in de bedoelde gemeente wonende.

32. De kweekelingen gedragen zich, zoo in als buiten de lessen, naar de voorschriften van den directeur.

33. Acht de directeur de verwijdering van een kweekeling noodig, dan doet hij een daartoe strekkend voorstel in de vergadering van directeur en onderwijzers.

Het met redenen omkleed besluit der vergadering wordt door den directeur aan den districts-schoolopziener gezonden , die het, vergezeld van zijn advies, aan de goedkeuring van den voornoemden Minister onderwerpt.

34. Jaarlijks vóór het einde van het schooljaar wordt in eene vergadering van directeur en onderwijzers bepaald, wie tot eene hoogere klasse worden bevorderd.

35. De artikelen 31, 32, 33 en 34 zijn ook van toepassing op kweekscholen voor onderwijzeressen.

§ 4. Van de leerschool.

36. De leerschool bij eene Rijkskweekschool wordt vau Rijkswege opgericht en onderhouden.

37. De leerschool is eene gemengde school, waar onderwijs wordt gegeven ten minste in de vakken, vermeld in art. 2 der wet op het lager onderwijs onder a—k.

De regeling van de schooltijden en van de vacantiën , de bepaling van het tijdstip van aanneming van nieuwe leerlingen en van den leeftijd, welken de kinderen moeten bereikt hebben, voordat zij op de school worden toegelaten, de vaststelling van het leerplan en van de bij het onderwijs te gebruiken boeken, en de verdeeling der school in klassen, geschieden door het hoofd der school, in overleg met den directeur of de directrice der kweekschool, onder goedkeuring van den districts-schoolopziener.

Bij verschil van gevoelen tusschen den direc-

Sluiten