Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nomen, worden door den voorzitter van elke commissie aangewezen.

8. De voorzitter van elke der commissiën roept de leden vóór den aanvang der examens bijeen ter plaatse, waar die zullen worden gehouden. In deze bijeenkomst wordt het plan voor de inrichting der examens vastgesteld.

9. Het werk wordt door de geëxamineerden onder voortdurend toezicht gemaakt.

Haar, die zich aan eenig bedrog bij het examen schuldig maken , wordt terstond de verdere deelneming aan het examen ontzegd.

10. Het oordeel over de kennis en de bekwaamheid der geëxamineerden in elk vak wordt uitgedrukt door een der cijfers 1 tot 10, aan welke de volgende beteekenis is te hechten:

10 uitmuntend, 5 twijfelachtig,

9 zeer goed, 4 onvoldoende,

8 goed, 3 zeer onvoldoende,

7 ruim voldoende, 2 gering,

6 voldoende, I zeer gering.

1 1. Omtrent het toekennen der in het vorige artikel vermelde cijfers en den uitslag van het examen, wordt bij meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist. Slaking van stemmen wordt geacht eene beslissing te ziju in den voor de geëxamineerden minst gunstigen zin

12. De uitslag van het examen wordt dadelijk aan de geëxamineerden, die zich ter plaatse bevinden, medegedeeld. De toegekende akten worden zoo spoedig doenlijk kosteloos uitgereikt.

13. Elke commissie zendt aan den voornoemden Minister een proces-verbaal van hare zittingen, eene lijst, bevattende de namen eu voornamen, de geboorte- eu woonplaatsen en de dagteekeningen van geboorte der toegelatene geëxamineerden, benevens eene opgaaf van het getal der afgewezenen en van het getal dergeneu , die zich tijdens het examen hebben teruggetrokken.

14. De voorzitters, de leden en de plaatsvervangende leden der commissiën genieten uit 's Rijks kas vacatiegelden ten bedrage van zes gulden voor eiken dag, waarop zij het examen of een daartoe betrekkelijke vergadering der commissie bijwonen.

Sluiten