Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebben goedgevonden en verstaau, te bepalen:

1°. dat de examens, bedoeld in art. 65 deiwet van 17 Augustus 1878 [Staatsblad n°. 127), zooals die laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 28 December 1896 [Staatsblad n°. 230), ter verkrijging van akten van bekwaamheid voor huis- en schoolonderwijs in de vakken, genoemd onder r en r bis in art. 2 der eerstgenoemde wet, mondeling en schriftelijk worden afgelegd;

2°. dat bij het afnemen van deze examens de programma's aan dit besluit gehecht, tot leiddraad zullen strekken;

3°. dat het Koninklijk besluit van 3 Augustus 1879 [Staatsblad n°. 148), voor zoover dit de regeling van het examen ter verkrijging eener akte van bekwaamheid in de beginselen der landbouwkunde en de vaststelling van een programma voor dat examen betreft, wordt ingetrokken;

4°. dat dit besluit in werking treedt bij de in 1898 te houden examens ter verkrijging der sub 1°. genoemde akten.

De Minister van Binneulandsche Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk iu het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

Alt-Aussee, den 26sten Mei 1897.

[gei.) EMMA.

De Min. van Binnenl. Zaken, [get.) van Houten.

[Uitgeg. 5 Juni 1897.)

PROGRAMMA'S, van de examens ter verkrijging van akten van bekwaamheid voor huis- en schoolonderwijs in de vakken, vermeld onder r en r bis in art. 2 deiwet van 17 Augustus 1878 (Staatsblad n°. 127), zooals die laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 28 December 1896 (Staatsblad n°. 230), naar aanleiding van art. 65 der eerstgenoemde wet.

i. de beginsklen der landbouwkunde.

De vereischten zijn:

Kennis van scheikunde, met name wat betreft

a. de anorganische:

bekendheid met de meest belangrijke grond-

Sluiten