Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ments-schoolopziener tot goedkeuring van een bewijs wegens toelating van een kweekeling op de scholen. 8.

Districts-schoolopzieners doen, met burgemeester en wethouders, eene voordracht tot benoeming van een onderwijzer, hoofd der school. 28.

„ Jaarwedde. 68.

„ hebben toegang tot de vergadering van de plaatselijke schoolcommissie en brengen daarin eene adviseerende stem uit. 78. „ Ontslag der bestaande — 92. „ Voorziening in de waarneming der betrekking. 68.

Doctoren in de letteren en in de wis- en natuurkunde. 7.

Eed voor de leden der plaatselijke schoolcommissie, de districts- en arrondissementsschoolopzieners en de inspecteurs. 71.

Eerbiediging van de godsdienstige begrippen van andersdenkenden. 33.

Eigenaar of bruiker van schoollokalen. Hooger beroep bij afkeuring van schoollokalen. 5.

Ergerlijk levensgedrag van een onderwijzer. Ontslag wegens — 53.

„ geeft grond om de bevoegdheid tot het geven van onderwijs vervallen te verklaren. 53.

Examen als onderwijzer. 55. 57. 60. 64.

Examens tot het verkrijgen van acten van bekwaamheid tot het geven van schooien huisonderwijs. 56. 57. 60. 64. „ kosten van de — 65ter.

Facultatief schoolonderwijs. 2 l—t.

Gemeenten. Subsidie aan bijzondere scholen enz. 3.

„ Vereeniging tot het oprichten enz. van

gemeenschappelijke scholen. )6. „ voorzien in de kosten van het onderwijs. 43. „ die de kosten te zwaar drukken kunnen door het Rijk tegemoet worden gekomen. 49.

Gemeentebestuur, bevordert het schoolgaan van kinderen van bedeelden, on- en minvermogenden. 47.

Sluiten