Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verdeeling der schooldistricten. 62.

Vergelijkend onderzoek voorafgaande aan de benoeming van hoofdonderwijzers. 28.

Vergoeding en tegemoetkoming voor huishuur aan hoofden en onderwijzers. 26

Verplichting der onderwijzers om aan burgem.

en weth., plaatselijke schoolcommissie, den districts- en arrondissements-schoolopziener en den inspecteur inlichting te geven. 73.

Verplichte onderwijsvakken. 2. a—k.

Verslag van de plaatselijke schoolcommissiën aan den gemeenteraad. 74.

„ van de schoolopzieners. 75. „ „ „ inspecteurs. 77.

Verspreiding van leeringen, strijdig met de goede zeden of aansporende tot ongehoorzaamheid aan de wetten des lands. Ontslag wegens — 53.

„ Verlies van bevoegdheid tot het geven van onderwijs wegens — enz. 53.

Vervallen van de bevoegdheid tot het geven van lager onder wijs. 10.

Vervulling van opengevallen plaatsen als onderwijzers aan openbare scholen. 32. 32bis.

Voorbereidend onderwijs, kinderen beneden 6 jaren. 15.

Voordracht ter benoeming van onderwijzers. 28.

Vormleer. Onderwijs in de beginselen der — 2.

Vreemdelingen, behoeven, behalve bewijzen van bekwaamheid enz., 's Konings vergunning tot het geven van lager onderwijs. 6.

Vrouwelijke onderwijzeressen op de lagere scholen. 13. 25.

Wachtgeld aan ontslagen onderwijzers en aan hen wier school is opgeheven. 39.

Waterschappen mogen geene uitgaven voor onderwijs doen. 3.

Wiskunde. Onderwijs in de beginselen der — 2.

Woningen der onderwijzers. 26.

Zingen. Onderwijs in het — 2. 15.

Zittingen der commissie tot het afnemen van examens. 58.

-x-

Sluiten