Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor eene gemeente minder mocht bedragen dan de som der Rijks vergoeding in de kosten van het lager onderwijs, niet medegerekend die voor het stichten van schoollokalen en onderwijzerswoningen en het aanschaffen van noodzakelijke schoolmeubelen bij eerste inrichting van nieuwe lokalen, waarop die gemeente krachtens evengenoemd wetsartikel , zooals dat luidt volgens de wet van 11 Juli 1884 {Staatsblad n°. 128) over 1889 aanspraak kon doen gelden, zenden Gedeputeerde Staten, in plaats van de bij het eerste lid van dit artikel bedoelde opgaaf, aan Onzen voornoemden Minister eene opgaaf van de door hen goedgekeurde sommen die op de begrooting van de gemeente voor het dan begonnen dienstjaar zijn uitgetrokken voor de kosten van het lager onderwijs, vermeld in artikel 44 der wet onder letter a—d en onder e, voor zoover betreft het huren van schoollokalen eu onder wijzers woningen.

Deze opgaaf bevat tevens het cijfer van het Rijkssubsidie aan de gemeeente, tot bestrijding van jaarwedden van onderwijzers bij de lagere scholen, toegekend vóór het in werking treden der wet van 17 Augustus 1878 {Staatsblad n°. 127).

Ten aanzien der gemeenten, bedoeld in het 3de lid van dit artikel, doen Gedeputeerde Staten opgaaf van de sommen, nader door hen goedgekeurd of krachtens artikel 212 der wet van 29 Juni 1851 {Staatsblad n°. 85) door hen op de gemeentebegrooting gebracht voor de kosten in dat lid omschreven , aan Onzen voornoemden Minister, biunen veertien dagen na dagteekening van hun besluit.

Het derde lid van dit artikel is niet van toepassing wanneer de gemeente over eenig dienstjaar de bijdrage voor onderwijzers, volgens het bij de wet van 24 Juni 1901 {Staatsblad n°. 187) gewijzigd artikel 45 der wet van 17 Augustus 1878 {Staatsblad n°. 127) heeft genoten.

2. Onze voornoemde Minister stelt het voorschot vast, waarop elke gemeente over een dienstjaar aanspraak heeft en doet daarvan mededeeling aan de Algemeene Rekenkamer en aan Gedeputeerde Staten.

Van dit voorschot wordt telken drie maanden

Sluiten