Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Staatsblad n°. 187) aan haar verschuldigd is als vergoeding van 25 °/0 van het bedrag van den .... betalingstermijn der aauncmingsom waar0p

de aannemingsom de aannemer recht heeft voor het

st'cllte° van een schoollokaal in die gemeente, verbouwen

Blijkens bijgaand gewaarmerkt afschrift der

declaratie van

is de gemeente aan dien aannemer wegens aannemingspenningen ter voorschreven zake verschuldigd f ... .

De rijksvergoeding van 25 °/0 bedraagt derhalve ƒ

De ondergeteekende verklaart deze declaratie te zijn deugdelijk en onvergolden tot een bedrag

van

(in letters).

den .... 19 .

Het Bestuur der gemeente voornoemd,

Gedeputeerde Staten van de provincie . . . verklaren:

1°. deze declaratie te hebben onderzocht en haar goed te keuren tot een bedrag van . . . (in letters);

2°. dat de kosten, waarvan in deze declaratie 25 °/0 als rijksvergoeding aan het Rijk wordt in rekening gebracht, ten laste van het dienstjaar .... der gemeentebegrooting moeten betaald worden.

den .... 19 .

Gedeputeerde Staten voornoemd,

NB. Onder het afschrift der declaratie van den aannemer moet het gemeentebestuur de volgende verklaring stellen:

Het bestuur der gemeente . . . verklaart: 1°. dat bovenstaand afschrift geheel overeenstemt met de bij hem ingekomen declaratie van den aannemer en

2°. dat hetgeen die aannemer daarin wegens het

Sluiten