Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed te keuren tot een bedrag van

(in letters),

2°. dat de kosten , waarvan in deze declaratie 25 °/o a^s rijksvergoeding aan het Rijk wordt in rekening gebracht, ten laste van het dienstjaar . . . der gemeente-begrooting moeten betaald worden.

den .... 19 .

Gedeputeerde Staten voornoemd,

NB. Onder het afschrift der declaratie van den verkooper moet het gemeentebestuur de volgende verklaring stellen :

Het bestuur der gemeente

verklaart:

1°. dat bovenstaand afschrift geheel overeenstemt met de bij hem ingekomen declaratie van

den verkooper en

2°. dat hetgeen daarin wegens dien verkoop aan de gemeente in rekening wordt gebracht door haar deugdelijk is verschuldigd.

den .... 19 .

Het Gemeentebestuur voornoemd,

Behoort bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken , van 20 December 1901 ,

„ 108551 ,, A.Z.C.

n " "8982 > afd" -OT

Mij bekend, De Secretaris-Generaal, (get.) Dijckmeester.

Model H.

Bij het opmaken van de declaratie en het daarbij behoorend afschrift der akte van taxatie (beide in dubbel in te zenden) is voor de declaratie gezegeld papier niet verplichtend, wanneer het bedrag niet hooger is dan ƒ10.—.

Een der gewaarmerkte afschriften der akte van taxatie moet steeds geschreven zijn op gezegeld papier.

Declaratie van de gemeente

van hetgeen het Rijk overeenkomstig art. 45 sub 2 der wet op het lager onderwijs laatstelijk

Sluiten