Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewijzigd bij die van 24 Juni 1901 (Staatsblad n°. 187) aan haar is verschuldigd als vergoeding van 25 °/Q in de waarde van den grond, gebruikt voor het stichten van een schoollokaal en die, vóór het tijdstip waarop tot die stichting werd besloten, reeds eigèndoui der gemeente was.

Blijkens bijgaand gewaarmerkt afschrift der akte van taxatie van de deskundigen belast met het bepalen der waarde van bovenbedoelden grond, is die waarde geschat op

De rijks vergoeding* van 25 % bedraagt derhalve f

De ondergeteekende verklaart deze declaratie te zijn deugdelijk en onvergolden tot een bedrag van (in letters).

19 .

Het gemeentebestuur voornoemd,

Gedeputeerde Staten van de provincie . . .

verklaren:

1°. deze declaratie te hebben onderzocht en haar goed te keuren tot een bedrag van . . •

(in letters).

2°. dat de schoollokalen gebouwd op het in deze declaratie bedoelde terrein, in het jaar. voltooid zijn opgeleverd.

den 19

Gedeputeerde Staten voornoemd,

Behoort bij beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken van 20 December 1901,

o 108561 A Z.C.

11 • -8982-' afd" —a

Mij bekend, De Secretaris- Generaal, (get.) Dijckmeester.

model J.

AKTE VAN TAXATIE.

De oudergeteekenden:

1° {a) van

beroep en wonende te

Sluiten