Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2°. van de namen en voornamen van de onderwijzers, met aanduiding van de vakken waarin en van de dagen en uren waarop door ieder hunner dat onderwijs wordt gegeven, zoomede van de akten van bekwaamheid, die zij bezitten. Voor onderwijzers, die onderwijs geven in vakken waarvoor geen wettelijke akten van bekwaamheid te verkrijgen zijn, wordt melding gemaakt van de machtiging tot toelating bedoeld in artikel 45bis, sub 2°. der wet tot regeling van het lager onderwijs.

Van elke verandering in de lesuren de vakken van onderwijs of het onderwijzend personeel, gedurende den cursus voorkomende , doet het gemeentebestuur binnen tien dagen, nadat die verandering eenen aanvang nam, mededeeling aan den districts- en aan den arrondissements-schoolopziener, met gelijke aanduiding, ten aanzien der nieuwe onder wijzers, omtrent hunne akten van bekwaamheid of omtrent de machtiging tot hunne toelating, bedoeld in art. 45bis, sub 2°. der wet tot regeling van het lager onderwijs, als hierboven sub 2°. is vermeld.

Binnen tien dagen na het tijdelijk staken of het eindigen van eiken cursus geeft het gemeentebestuur daarvan kennis aan den districts- en aan den arrondissements-schoolopziener.

De opgave in het eerste lid van dit artikel bedoeld, wordt voor de eerste maal ingezonden tusschen 1 en 10 November 1902.

2. De districtsschoolopziener houdt van de krachtens artikel 1 van dit besluit ontvangen opgaven aanteekening in een daarvoor bestemd register.

3. Jaarlijks in de maand Januari zendt het gemeentebestuur aan den districts-schoolopziener, binnen wiens ambtsgebied het herhalingsonderwijs is gegeven, eene opgave van de uren, waarop door ieder der verschillende onderwijzers in de onderscheidene vakken en in totaal in het afgeloopen kalenderjaar herhalingsonderwijs gegeven is.

De districts-schoolopziener onderzoekt die opgave, voorziet haar, na accoordbevinding, van eene verklaring, waaruit blijkt: 1°. of de opgave accoord is bevonden, en 2°. of voldaan is aan het bepaalde sub lü. en 2°. van artikel 45bis der wet tot rege-

Sluiten