Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1°. van het aantal leerlingen waarvoor elk schoolvertrek bestemd is, zoomede van den lichamelijken inhoud van dat schoolvertrek;

2°. van de wijze van verlichting;

3°. van de middelen tot verwarming en luchtverversching;

4°. van het aantal privaten en, zoo jongens ter school gaan . bovendien van het aantal waterplaatsen.

Bij opening der school in den loop van een jaar zendt het bestuur de in het eerste lid van dit artikel bedoelde opgave aan den districtsschoolopziener, binnen tien dagen na den laatsten dag der maand volgende op die waarin de school geopend is.

Binnen dertig dagen na de dagteekening van ontvang der in het eerste en tweede lid van dit artikel vermelde opgave zendt de districts-schoolopziener aan het bestuur der bijzondere lagere school en aan den inspecteur van het lager onderwijs binnen wiens ambtsgebied de school is gelegen eene verklaring of de schoollokalen al dan niet geacht worden te voldoen aan de bij artikel 54bis \ vijfde lid sub A onder la. a—cL der wet tot regeling van het lager onderwijs gestelde eischen en aan de door Ons met betrekking tot de schoollokalen, die het hier geldt, gegeven regelen.

Worden de schoollokalen door den districtsschoolopziener geacht niet te voldoen aan de eischen en regelen in het vorig lid bedoeld, dan worden de redenen daarvan in de verklaring uitgedrukt.

Indien daarna door het schoolbestuur alsnog het noodige wordt verricht, waardoor de lokalen in den loop des jaars aan die eischen en regelen komen te voldoen, doet het bestuur ten tijde dat zulks is geschied, onder bijvoeging eener nadere opgave als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, daarvan mededeeling aan den districtsschoolopziener.

Ingeval het bestuur der school zich evenwel bezwaard acht met de uitspraak van den districtsschoolopziener, kan dat bestuur binnen tien dagen na de dagteekening der verklaring van den districtsschoolopziener het oordeel inroepen van den inspec-

Sluiten