Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teur van het lager ouderwijs binnen wieus ambtsgebied de school gelegen is, die binnen twintig dageu nadat zijn oordeel is gevraagd, zijne beslissing mededeelt aan het bestuur en aan den districts-schoolopziener.

Indien de inspecteur van het lager onderwijs van oordeel is, dat de schoollokalen niet aan de gestelde eischen en regelen voldoen, en door het bestuur vervolgens het noodige wordt verricht, waardoor de lokalen alsnog in den loop des jaars aan die eischen en régelen komen te voldoen, doet het bestuur, ten tijde dat zulks is geschied, onder bijvoeging eener nadere opgave als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, daarvan mededeeling aan den districts-schoolopziener.

Binnen dertig dagen na de dagteekening van ontvang van de mededeeling en opgave in het vijfde of in het zevende lid van dit artikel bedoeld, zendt de districts-schoolopziener aan het bestuur en den inspecteur van het lager onderwijs de verklaring of de schoollokalen alsdan aan de gestelde eischen en regelen voldoen, met aanduiding van het tijdstip sedert wanneer.

Indien voor schoollokalen waarin voor 1 Januari 1902 bijzonder lager onderwijs wordt gegeven, ontheffing is verleend van een of meer der door Ons gestelde eischen met betrekking tot privaten en waterplaatsen wordt daarvan mededeeling gedaan in de in het eerste, vijfde eu zevende lid van dit artikel bedoelde opgave en verklaring.

De opgave, in het eerste lid van dit artikel bedoeld wordt voor de eerste maal ingezonden iu de tweede helft der maand Februari 1902.

^ III. Van de Rijksbijdrage in de kosten van het herhalingsondenoijs.

7. Binnen tien dagen na den aanvang van eeneu cursus voor herhalingsonder wijs zendt het bestuur der bijzondere lagere school, dat aanspraak maakt op de Rijksbijdrage bedoeld in artikel h4-bis, vijfde lid, sub B der wet tot regeling van het lager onderwijs aan den di9tricts- en aan den arrondissements-schoolopziener binnen wier ambtsgebied dat onderwijs gegeven wordt eene opgave:

Sluiten