Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. het aantal lesuren gedurende lietwelk herhalingBonderwijs is gegeven;

•8». of gebleken is dat de school als winstgevend bedrijf gehouden wordt.

De opgave in dit artikel bedoeld wordt voor de eerste maal ingezonden in de maand Januari 1903.

11. De door het bestuur, dat op de Rijksbijdragen krachtens artikel 54é«der wet tot regeling van het lager onderwijs aanspraak maakt, aan Gedeputeerde Staten overeenkomstig dat wetsartikel jaarlijks in de maand Januari in te zenden aan vrage moet bevatten:

1°. den naam der instelling of vereeniging, die rechtspersoonlijkheid bezit en onder wier bestuur de school staat waarvoor de aanvrage geschiedt.

Is de instelling of vereeniging krachtens de wet van 22 April 1855 (Staatsbladn°. 32) bij Koninklijk besluit erkend, dan wordt nevens de dagteekening en het nummer van dat besluit vermeld de dagteekening en het nummer der Staatscourant, waarin de goedgekeurde statuten dier instelling of vereeniging, of wijziging of veranderingen daarin, zijn openbaar gemaakt;

2°. de vakken waarin aan de school onderwijs is gegeven en indien daaronder niet behoort het vak vermeld onder k van artikel 2 der wet, waar elders de schoolgaande kinderen daarin voldoend onderwijs hebben ontvangen en voorts de verklaring, dat voldaan is aan het voorschrift van artikel bibis, eerste lid sub 3;

3°. het aantal kinderen, dat op den vijftienden Januari van het voorafgaande jaar en, wanneer de school in den loop van dat jaar is geopend, het aantal dat op den laatsten dag der maand, volgende op die waarin de opening plaats had, als werkelijk schoolgaande bekend stond, met vermelding van het aantal kinderen boven de zes jaren;

4°. het bedrag van de opbrengst der schoolgelden in zijn geheel, alsmede per leerling en per jaar;

5°. de namen en voornamen en dagteekening van geboorte der onderwijzers bedoeld in de artikelen 23 en 24 der wet tot regeling van het lager onderwijs in het voorafgaande jaar aan de school verbonden geweest, met aanduiding van de akten van bekwaamheid die zij bezitten, het

Sluiten