Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de scholen in het algemeen zeer lastig is om voor eenige dagen kinderen op te nemen die spoedig weer vertrekken. Wanneer men den termijn niet al te kort stelt, kan men op zekere vastheid van verblijf rekenen, maar in het omgekeerde geval zou de uitvoering lastig worden; dan zou men elk kind dat met zijne ouders voor enkele dagen of weken in de stad komt, moeten brengen onder de wet, wat, zonder dat die kinderen er van profiteeren, aan de scholen zeer veel last zou veroorzaken. Waarschijnlijk zou plaatsing voor zoo korten tijd worden geweigerd, en dan was men toch weer niets gevorderd.

Art. 9. Ouders, voogden èn andere in artikel 1 genoemde verzorgers, die eene vaste woonplaats hebben, kunnen zich niet beroepen op eenige vrijstelling van de naleving der in artikel 1 opgelegde verplichting, zoolang zij niet aan den burgemeester hunner woonplaats hebben kennis gegeven, voor welk kind en op welken grond zij op vrijstelling aanspraak meenen te mogen maken.

Deze kennisgeving moet, zoolang de aanspraak op vrijstelling blijft voortduren en de kinderen nog in den leerplichtigen leeftijd vallen, telkens na verloop van twaalf maanden op nieuw worden ingediend.

Door Ons wordt bepaald, op welke wijze die kennisgevingen behooren te geschieden en hoe zij ter kennis van den arrondissements-schoolopziener zullen worden gebracht.

Tevens wordt door Ons bepaald, door wie en op welke wijze de namen der kinderen, die voor plaatsing op eene lagere school aangegeven, maar nog niet toegelaten zyn, ter kennis van den arrondissements-schoolopziener worden gebracht.

Sluiten