Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 15. De gemeenteraad is bevoegd, voor de geheele of voor bepaalde deelen der gemeente, bij verordening den tijd of de tijden te regelen binnen welke, met uitsluiting van de overige tyden van het jaar, de vergunningen, bedoeld in het eerste lid van artikel 13, kunnen worden verleend.

Over elk daartoe strekkend voorstel wordt, vóór dat het in den raad in behandeling komt, de arrondissements-schoolopziener gehoord.

De plaatselijke omstandigheden, wat de verdeeling der landbonwwerkzaamheden betreft, zijn zoo verschillend, dat het onmogelijk zou zijn in de wet voor het geheele land bepaalde maanden aan te wijzen, binnen welke de verloven volgens art. 10 (later geworden art. 13) moeten vallen. Dergelijke regeling moet worden overgelaten aan de plaatselijke besturen, en het schijnt wenschelijk hun daartoe uitdrukkelijk bij de wet de bevoegdheid toe te kennen. Waar de gemeenteraad van die bevoegdheid gebruik maakt, weten de ouders waaraan zij zich hebben te honden en gedurende welken tijd van het jaar zij niet kans op succes vergunning tot schoolverzuim kunnen aanvragen. (M. v. T.)

Naar aanleiding van het voorloopig verslag 2e Kamer, deelde de Minister bij de memorie van antwoord nog mede, dat de bevoegdheid om desbetreffende verordeningen in het leven te roepen , aan den gemeenteraad is gegeven, opdat bij het vaststellen van een vasten tijd voor den kinderarbeid met verschillende behoeften rekening kunne worden gehouden, en het geen aanbeveling zou verdienen deze regeling aan Gedeputeerde Staten op te dragen, aangezien die colleges niet zoo goed op de hoogte van de locale toestanden kunnen zijn als de gemeenteraad.

Een amendement, waarbij aan Gedeputeerde Staten werd opgedragen voor elke gemeente afzonderlijk te bepalen of er reden is tot het ver-

Sluiten