Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vuil antwoord mede, dat de bevoegdheid in dit artikel aan het hoofd der school gegeven, hem is verleend om, ook in overeenstemming met den wensch in het voorloopig verslag uitgedrukt, de taak van den arrondissements-schoolopziener te verlichten; beperking der bevoegdheid zou die verlichting tot een halven maatregel maken; dat het onderzoek, of ernstige omstandigheden het schoolverzuim rechtvaardigen, voorzeker somtijds moeilijk kan zijn, doch dat voor het hoofd der school, in den regel meer van nabij bekend met de omstandighedén der leerlingen, dat onderzoek toch minder bezwaar moet opleveren dan voor den arrondissements-schoolopziener, die slechts bij uitzondering persoonlijk zal bekend zijn met de leerlingen en de ouders en de bijzondere omstandigheden, waarin zij verkeeren.

Men maakte bij beraadslaging van dit artikel in de 2e Kamer de opmerking dat ten onrechte in art. 16 in het begin wordt gesproken van een bevoegdheid van het hoofd der school, daar er, voor zoover het betreft, de redenen aangeduid als ongesteldheid van het kind en godsdienstplichten, in dit verband geen sprake kan zijn van bevoegdheid om verlof te verleenen, maar alleen van verplichting. De Minister hierop antwoordende, achtte de opmerking minder juist. „In art. 12 — zegt de Minister — zijn de geldige redenen van tijdelijk schoolverzuim aangegeven. Waar één of meer van die geldige redenen bestaan , heeft men recht op verlof, maar de hoofdbedoeling van art. 16 is de autoriteiten aan te wijzen, die te beoordeelen zullen hebben of al dan niet werkelijk een geldige reden aanwezig is. Dit mag men bij de beoordeeling van deze bepalingen niet uit het oog verliezen. Het hoofd der school moet bij aanvragen om verlof, niet alleen ten aanzien van de niet met name genoemde redenen, doch ook bij ongesteldheid van het kind of bij aanvraag voor de vervulling van godsdienstplichten, nagaan of er termen zijn om verlof te verleenen, of het b. v. werkelijk de bedoeling is om het kind godsdienstplichten op een zeker uur te doen vervullen, of het kind, dat als ziek wordt gemeld, werkelijk ongesteld is.

Sluiten