Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naar het mij voorkomt zou dit, al schijnt het dubbel werk te zijn, tijd winnen en daardoor aanbeveling verdienen. Ik zou meenen dat men spoediger uit een getal van b. v. 700 namen 7 afzonderlijke lijsten kan maken van ongeveer 100 ieder van gelijke geboortejaren, om daarna elke lijst alphabetisch te rangschikken, dan telkens alle 700 namen nagaan om die volgens rangletter van het a, b, c te plaatsen , zonder op de geboortejaren te letten.

Niet alleen is, naar mijne meening, deze wijze van doen aan te bevelen, zoowel voor burgemeester en wethouders, als voor de hoofden der openbare en bijzondere lagere scholen, maar zal het voor de schoolhoofden ook nog dat voordeel opleveren, dat zij de kinderen, die vallen onder de bepalingen van de artt. B en 5 der wet, ook naar hun geboortejaren bij elkander op de lijst hebben, waardoor het gemakkelijker is die, volgens de eerste alinea van art. 19, afzonderlijk te vermelden als zij niet meer onder de bepalingen van genoemde artikelen vallen. Ook voor de voortdurende aanteekening, in het derde lid van de artt. 18 en 19 genoemd , komt het mij voor dat de door mij voorgestelde wijze aanbeveling verdient, omdat de kinderen , waarvan hier sprake is, dan spoediger op de lijsten zijn te vinden.

Eindelijk meen ik, dat de voorgestelde inrichting der lijsten ook de controle der arrondissements-schoolopzieners aanmerkelijk gemakkelijker zoude maken. Mochten er echter gemeentebesturen zijn, die aan het door den Minister voorgestelde de voorkeur geven, dan kunnen deze de alphabetische lijsten opmaken niet naar de leeftijdsjaren ingericht, omdat het amendement, als het wordt aangenomen, ook daarvoor de gelegenheid doet blijven bestaan en het slechts dient om hen, die met mij van meening zijn, dat het door mij voorgestelde beter is, in staat te stellen van die verbetering te profïteeren."

De Minister had geen reden om zich tegen het amendement te verklaren. „Het is — zegt de Minister — wel niet van overwegend belang, maar toch, naar mijne overtuiging, een verbetering. Indien men den gemeentebesturen het recht geeft de lijst naar de leeftijdsjaren in te richten, zal

Sluiten