Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze mededeelingen geschieden schriftelijk en worden, voor zooveel de verzuimde schooltijden betreft, indien de leerling in eene andere klasse geplaatst is dan in die waarin het hoofd der school het onderwijs geeft, door den onderwijzer der klasse mede onderteekend.

De schoolopziener is verplicht, de hoofden der scholen bij niet inzending of onvolledige inzending der lijsten en mededeelingen aan te manen binnen een door hem gestelden termyn alsnog aan hunne verplichting te voldoen.

Zie artt. 30 en 81.

De verplichting thans in art. 80 der wet tot regeling van het lager onderwijs aan de hoofden der openbare en bijzondere scholen opgelegd, wordt door de hiervoorgestelde bepaling, welke daarenboven het verstrekken van eenige meerdere gegevens voorschrijft, vervangen. (M. v. T. op het oorspronkelijk wetsontwerp.)

Het woord „alphabetisch" is opzettelijk gebruikt, omdat dit meer voor ieder verstaanbaar is. Men mag verwachten dat het gebruik van dit woord toch wel tot eene lexicographische inrichting der lijsten zal leiden. (Memorie van Antwoord voorloopig verslag 2e Kamer.)

Art. 20. § 1. Zoodra de arrondissements-schoolopziener de lijsten, bedoeld in de artikelen 18 en 19, alsmede de kennisgevingen en opgaven, bedoeld in de artikelen 4 en 9 heeft ontvangen, gaat hij na, welke kinderen, die in den bij de artikelen 3 en 4 aangegeven leerplichtigen leeftyd vallen, niet op eene lagere school geplaatst of voor plaatsing aangegeven zijn en geen huisonderwijs genieten.

Blijkt hem by zijn onderzoek, dat ten aanzien van een kind, bedoeld in het

Sluiten