Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetzelfde kind eene nieuwe overtreding gepleegd is, dan wordt bij eene latere overtreding opnieuw geTiandeld als by het vorige lid dezer paragraaf is bepaald.

§ 6. De administratieve maatregelen in de § § 1 tot en met 3 van dit artikel omschreven, zyn niet toepasselijk by eene overtreding, bedoeld in artikel 1 en artikel 6, sub 2°., gepleegd ten aanzien van een kind dat ambtshalve als leerling eener lagere school is ingeschreven, binnen zes maanden na den dag waarop het kind geacht wordt tot de schoolbevolking te behooren.

Ten aanzien van zoodanige overtreding doet de arrondissements-schoolopziener aanstonds proces-verbaal zijner bevinding aan den bevoegden ambtenaar van het openbaar ministerie toekomen, met bijvoeging van een uittreksel uit de lijsten en mededeelingen, bedoeld in artikel 19 , voor zooveel het aangebrachte geval betreft.

Zie art. 38 en de aanteekening op art. 20.

Art. 22. De gemeenteraad benoemt een of meer commissiën, die den arrondissements-schoolopziener bijstaan bij het verrichten der werkzaamheden, bedoeld in de artikelen 20 en 21.

Deze commissiën worden benoemd uit:

1°. de in de gemeente wonende ouders , voogden en andere in artikel 1 genoemde verzorgers der in de gemeente op eene lagere school ingeschreven kinderen;

2°. de meerderjarige onderwyzers, die aan eene openbare lagere school in de gemeente werkzaam zyn;

3°. de meerderjarige onderwijzers, die aan eene byzondere lagere school in de gemeente werkzaam zijn;

Sluiten