Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4°. de overige meerderjarige inwoners der gemeente, voor zoover zij niet onder een der vorige categorieën vallen.

In iedere commissie worden, zooveel mogelyk, alle onder 1°. tot en met 4°. aangegeven categorieën vertegenwoordigd.

Deze commissiën dragen den naam van : commissiën tot wering van schoolverzuim.

Wordt in eene gemeente meer dan eene commissie ingesteld, dan wordt iedere commissie voor een bepaald aangewezen deel der gemeente benoemd.

De gemeenteraad bepaalt het aantal leden der in de gemeente in te stellen commissie of commissiën, met dien verstande dat het aantal leden van ééne commissie nergens meer mag bedragen dan negen.

De leden worden benoemd voor den tijd van drie jaren. De aftredenden zyn weder benoembaar.

Indien de gemeenteraad binnen drie maanden na het tijdstip van het in werking treden dezer wet geene commissie tot wering van schoolverzuim heeft ingesteld of in eene in de commissie opengevallen plaats niet binnen drie maanden heeft voorzien, geschiedt de benoeming of aanvulling der commissie door Onzen Commissaris in de provincie.

De werkkring dezer commissiën wordt geregeld bij algemeenen maatregèl van bestuur.

Blyft de commissie in gebreke de haar opgedragen werkzaamheden te vervullen i dan treden ter vervulling daarvan burgemeester en wethouders in hare plaats op, naar regelen, bij algemeenen maatregel van bestuur te stellen.

4*

Sluiten