Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en kleeding te verstrekken aan schoolgaande kinderen voor wie daaraan behoefte bestaat, of met dat doel subsidie te verleenen, een en ander volgens regelen bij algeraeenen maatregel van bestuur te stellen.

Kinderen, die openbare scholen, en kinderen, die bijzondere scholen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze wet bezoeken, worden daarby op gelijken voet behandeld.

Bij de beraadslaging van het wetsontwerp in de 2e Kamer, werd door eenige leden voorgesteld een nieuw artikel luidende: „In die gevallen, waarin gebrek aan voeding of kleeding oorzaak is van ongeregeld schoolbezoek of het kind verhindert in voldoende mate het o?ide)-wijs te volgen, wordt hierin door het gemeentebestuur voorzien volgens de regelen vast te stellen bij algemeenen maatregel van bestuur.

De kosten daarvan worden den gemeentebesturen voor de helft door het Rijk vergoed" en door andere leden een artikel, zooals thans het eerste lid van art. 35 luidt, dat, na bij amendement met het tweede lid te zijn aangevuld en het eerstgenoemd artikel verworpen, werd aangenomen.

Ten opzichte van dit artikel 35 heeft de Minister 'bij de beraadslaging in de le Kamer te kennen gegeven dat men, naar het hem wil voorkomen, ten onrechte er treurige gevolgen van verwacht. „Men bedenke — zegt de Minister — bij de beoordeeling van dit onderdeel der wet: 3°. dat geen enkel gemeentebestuur verplicht kan worden om van de gegeven bevoegdheid gebruik te maken; 2°. dat uitdrukkelijk is bepaald, dat bij algemeenen maatregel van bestuur geregeld zal moeten worden, op welke wijze zij van de hem gegeven bevoegdheid gebruik zullen kunnen maken en 3°. dat er tot heden wel geschil van gevoelen was over de vraag of gemeentebesturen onder de thans bestaande wet reeds bevoegd zijn om aan behoeftige kinderen tot bevordering van trouw schoolbezoek voedsel en kleeding te verschaften —

Sluiten