Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Commissie tot wering van schoolverzuim. Kennisgeving door de — van ambtshalve inschrijving van kinderen als leerlingen eener school aan de arrond.-schoolopziener en den aansprakelijken persoon. 20, § 4.

„ Oproeping en waarschuwing van den aansprakelijken persoon door de — bij ongeregeld schoolbezoek en mededeeling van den dag waarop de waarschuwing heeft plaats gehad aan den arrondissementsschoolopziener. 21, § 2.

Gemeentebestuur. Opdracht aan het — tot het jaarlijksch opmaken eener lijst van kinderen en aanteekeningen er in van veranderingen. 18.

„ Verzending van*een dubbel dier lijst door het — en maandelijksche mededeeling van aangeteekendc veranderingen aan den arrondissements-schoolopziener. 18.

„ Kostelooze verkrijgbaarstelling van sommige formulieren en lijsten bij het— 31.

Gemeenteraad. Bevoegdheid van den — tot regeling, bij verordening, van de tijden binnen welke vergunning kan worden verleend tot tijdelijk niet schoolbezoek van kinderen in verband met werkzaamheden voor landbouw enz. 15.

„ Benoeming door den — van eene commissie of commissiën tot wering van schoolverzuim. 22.

„ Bevoegdheid van den — tot het bij verordening bepalen, dat ambtenaren der politie gemachtigd zijn om kinderen, die gedurende den schooltijd op den openbaren weg worden aangetroffen, naar het hoofd der school te brengen. 29.

„ Bevoegdheid van den — om voedsel en kleeding te verstrekken aan schoolgaande kinderen voor wie daaraan behoefte bestaat, of voor dat doel subsidie te verleenen. 35.

Hoofd der school. Gevallen waarin het — bevoegd is om aan aanvragen om van de lijst der leerlingen te worden afgevoerd, gevolg te geven. 11.

Sluiten