Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overtredingen. Aanwijzing van den kantonrechter tot kennisneming van — 27.

Schoolbezoek van kinderen. Bepaling van hetgeen onder geregeld — wordt verstaan. 2. „ Vrijstelling van — 7. 9. 10. 13.

Schoolverzuim. Geldige redenen voor tijdelijk — 12. 16.

„ Bevoegdheid van den arrondissementsschoolopziener om een — waarvoor door het hoofd der school geen verlof werd verleend, te verschoonen of gewettigd te verklaren. 17.

Slot- en overgangsbepalingen. 35. 36. 37. 38. Strafbepalingen. 23. 24. 26. 32.

Vergunning. Bevoegdheid van den arroudissements-schoolopziener tot het geven van — tot tijdelijk niet bezoek eener school, in verband met werkzaamheden voor landbouw enz. en mededeeling van verleende vergunningen aan het hoofd der school en aan anderen. 13.

„ Aanwijzing der gronden waarop — kan worden geweigerd. 14.

Verklaring. Afgifte door de ouders enz. van eene — betreffende bezwaar tegen het onderwijs op eenige school. 10.

Verlof. Bevoegdheid van het hoofd der school tot het tijdelijk verleenen van — aan leerlingen zijner school. 11. 16.

Verplichting. Op ouders enz. rust de — zorg te dragen dat aan de kindereu voldoend onderwijs wordt gegeven. 1.

„ Tijdstip van aanvang en einde der bovengenoemde — 3. 4.

„ tot geregeld bezoek der school van kinderen. 5.

3, Opgaaf der gevallen waarin geacht wordt

dat de — niet wordt nagekomen. 6. „ Vrijstelling der — 7- 9- 10.

Vrijstelling. Redenen van — van ouders enz.

van hun opgelegde verplichtingen. 7. 9. 10.

„ van zegel, registratie en briefport. 33.

Voeding en kleeding. Bevoegdheid van den gemeenteraad tot het verstrekken van —

Sluiten