Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rustende rechten van in- en uitvoer vormt een douane-tarief. Die rechten worden vastgesteld op de wijze als de wetgeving van iederen staat medebrengt: in Nederl. Indië door de wet: artikel 129 van het Regeerings Reglement. De bij de wet vastgestelde tarieven vinden echter vaak hun grondslag in overeenkomsten door den staat met andere staten aangegaan. Zoo kan men b.v., wat het douane-tarief van Nederl. Indië betreft, wijzen op het verdrag door Nederland op 31 December 1851 gesloten met Pruisen en de verdere staten van het duitsche tolverbond. Het geheel van verdragen, wetten en daaruit voortvloeiende regelingen op de douane betrekking hebbende, vormt het douanestelsel van een bepaalden staat, hetwelk ook soms medebrengt verbodsbepalingen omtrent den in- en uitvoer van sommige goederen.

§ 2. Fiskale en beschermende tarieven van invoerrechten.

Het recht geheven bij den invoer van goederen verhoogt noodzakelijk den prijs der ingevoerde goederen en kan dientengevolge, indien het hoog genoeg is, den voortbrenger van dergelijke goederen in het land van invoer in staat stellen die goederen duurder te verkoopen, dan hij anders zou kunnen. Zoo vormen de invoerrechten, indien zij zekere hoogte bereiken, zekere bescherming voor de nationale voortbrenging. Men onderscheidt, wat die invoerrechten betreft, dus fiscale tarieven en beschermende tarieven. Fiscale tarieven zijn tarieven, welke alleen zijn ingesteld met het doel geld in de schatkist te brengen. Beschermende tarieven zijn die, welke door hun hoogte de bedoeling hebben vreemde goederen zoodanige prijsverhooging te doen ondergaan, dat zij onverkoopbaar worden of dat althans de goederen van het land daardoor evenzeer tegen veel hoogeren prijs kunnen worden verkocht en aldus op de markt kunnen concurreeren met de vreemde artikelen. Nederland is met Engeland en België een der weinige landen, waar de tarieven louter een fiscaal karakter hebben. Ook de Nederlandsch-Indische tarieven zijn louter fiscale tarieven.

De omstandigheid, dat zoovele landen protectionistische

Sluiten