Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt de hoeveelheid herleid tot het alcohol-gehalte van vijftig percent. Ingeval, voegt de wet er aan toe, het bedrag van den van inlandsch gedistilleerd geheven accijns meer bedraagt, dan moet ook het recht zooveel gulden meer bedragen als bij koloniale ordonnantie zal worden vastgesteld. Aangezien echter de accijns van Inlandsch gedistilleerd in Nederlandsch-Indië geheven nog steeds niet meer bedraagt dan ƒ 50.— per H. L„ bevattende 50 Liter alcohol bij een temperatuur van 15 graden celsius, kan de bedoelde bijvoeging der wet buiten beschouwing blijven.

2e. Ter bepaling van het te betalen recht zal dus altijd in de eerste plaats de alcoholsterkte van het gedistilleerd zijn te bepalen, eene verrichting waarvoor bepaalde instrumenten noodig zijn en die een zekere handigheid en routine vereischt, zoodat die niet door een ieder kan plaats hebben. Daarom zijn de kantoren, waar de verrichting wel kan geschieden, en welke dus in het bijzonder voor den invoer van gedistilleerd bestemd zijn, speciaal door den Gouverneur-Generaal aangewezen. Die aanwijzing heeft plaats gehad bij Stbl. 1906 nos. 301 en 459, 1907 no. 334, 1908 no. 293 en 1910 no. 248. De opneming van de sterkte geschiedt, hetzij enkel door middel van thermometer en vochtweger, hetzij door middel van thermometer en vochtweger na voorafgaande overhaling, volgens de voorschriften in Staatsblad 1898 no. 92, in welk Staatsblad ook een bepaling (art. 8) voorkomt omtrent de wijze van herleiding.

3e. Ten aanzien van likeuren en andere dergelijke gedistilleerde dranken, welke bereid of vermengd zijn met zelfstandigheden, die de rechtstreeksche opneming van de sterkte enkel door middel van vochtwegers en thermometers verhinderen, geschiedt de herleiding steeds in verhouding tot eene sterkte van 75 "/o> wordende die dranken aldus belast met een invoerrecht van ƒ 75.— per H. L., tenzij de ambtenaren vermoeden dat dergelijke dranken een hooger alcoholgehalte dan van 75 °/0 hebben. In dat geval zijn zij bevoegd de opneming van de werkelijke sterkte — door overhaling van de vloeistof — te vorderen en geschiedt de herleiding naar de bevonden hoogere sterkte.

Sluiten