Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belangen der bevolking beperkende bepalingen op den invoer van vee, van planten en zaden van koffiesoorten, van suikerriet en suikerrietstekken, van sommige muntspeciën.

Eindelijk bestaan er dergelijke bepalingen ter handhaving van staatsmonopoliën en monopoliën van pachters van staatsinkomsten. In de eerste plaats natuurlijk ter handhaving van de belangrijke monopoliën van opium- en zoutdebiet, maar ook in het belang van de in enkele gedeelten der kolonie bebestaande minder belangrijke pachten van het debiet van gedistilleerd, van sagoeweer of van varkensvleesch, in zoover dat invoer in het verpachte gebied van de artikelen, waarop de pacht betrekking heeft, alleen mag plaats hebben door of met een consent van den pachter.

Bij de verbodsbepalingen omtrent de zoo belangrijke monopoliën van opium en zout wordt een oogenblik langer stilgestaan.

Het staats-opium-monopolie (regie) bestaat op het oogenblik in alle gewesten van Nederl. Indië met uitzondering van Atjeh en Onderhoorigheden, Sumatra's Oostkust, Zuid Nieuw Quinea en een deel van Ternate en Onderhoorigheden. Het pachtstelsel voor het debiet van opium werkt dit jaar (1911) nog op Sumatra's Oostkust en voor 1911 en 1912 nog in Atjeh en Onderhoorigheden.

Invoer van niet-regie-opium is, behalve door het Gouvernement, over geheel Ned.-Indië verboden, behoudens invoer van opium voor geneeskundig gebruik, terwijl voorts in Atjeh en Onderhoorigheden en Sumatra's Oostkust invoer van opium alleen van wege den pachter is toegestaan.

Invoer van regie-opium is, voor zoover het regiegebied betreft, behalve door het Gouvernement tot eene hoeveelheid van niet meer dan één thail en van regie-djitjing tot eene hoeveelheid van niet meer dan een halve thail toegelaten in de Buitenbezittingen van uit Java en Madoera, zoomede van het eene gewest der Buitenbezittingen naar het andere (uitgezonderd de Lampongsche districten), doch is verboden van de Buitenbezittingen (uitgezonderd de Lampongsche

Sluiten