Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar de uitvoerrechten op boschproducten niet in alle tot het tolgebied behoorende gewesten bestaan en waar zij niet voor alle gewesten, waar zij dan wel bestaan, gelijk zijn, bepaalt — zulks in opvolging van art. 9 der tariefwet — de tarief-ordonnantie in Stb. 1910 No. 628 dan ook uitdrukkelijk in art. 4 dat een in een bepaald gewest bestaand uitvoerrecht ook verschuldigd is bij vervoer over zee naar binnen het tolgebied gelegen plaatsen, waar van het uitgevoerd wordend artikel geen uitvoerrecht wordt geheven. Geschiedt de uitvoer naar binnen het tolgebied gelegen plaatsen, waar van het uitgevoerd wordend artikel uitvoerrecht wordt geheven volgens denzelfden maatstaf en dezelfde berekening of volgens een anderen maatstaf of andere berekening, dan wordt het uitvoerrecht eerst verschuldigd bij weder uitvoer van de plaats, waarheen de goederen worden uitgevoerd volgens het aldaar geldend tarief, met dien verstande dat, indien het recht volgens dit tarief lager is dan het ter plaatse van uitvoer geldende, het meerdere dadelijk verschuldigd is.

§ 10. Vrijdom van uitvoerrechten.

Waar als regel geldt dat van alle ingevoerde goederen invoerrecht verschuldigd is, behalve waar uitdrukkelijk vrijdom is gestipuleerd, zoo is omgekeerd van uitgevoerde artikelen uitvoerrecht slechts verschuldigd, als zulks uitdrukkelijk bepaald is. Voor die artikelen, waarvoor uitvoerrecht bestaat, kent de wet dan overigens in enkele gevallen een relatieven vrijdom:

le. voor de goederen, welke worden uitgevoerd ten behoeve of voor rekening van het Gouvernement;

2e. voor de goederen waarvan reeds uitvoerrecht is geheven bij een Nederlandsch-Indisch tolkantoor; is echter ter plaatse van tweeden uitvoer een hooger recht verschuldigd, dan worden de goederen niet uitgeklaard dan na bijbetaling van het verschil {art. 6 Indische tariefwet).

3e. voor getahpertja, welke op fabriekmatige wijze uit de bladeren der getahpertja-boomen getrokken is, zoomede voor getahpertja en caoutchouc, uitmakende het product van

Sluiten