Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ondernemingen tot den geregelden aanplant van getahpertja en caoutchouc leverende gewassen, een en ander echter slechts voor zoover van den grond voor de vrijstelling blijkt uit een door een Europeesch besturend ambtenaar afgegeven certificaat {art. 3, laatste lid, tariefordonnantie).

§ 11. Verboden uitvoer. — Uitvoer onder beperkende voorwaarden.

Van sommige artikelen is de uitvoer geheel verboden of slechts onder beperkende voorwaarden toegelaten. Zoo is uitvoer verboden van sommige goederen of dieren uit met bepaalde ziekten besmette streken of plaatsen. Zoo kan uitvoer van vee verboden worden uit plaatsen waar een besmettelijke veeziekte heerscht. Zoo bestaan er beperkende bepalingen omtrent den uitvoer van tin, tinerts, tinslakken en tinnen voorwerpen uit Banka en Billiton, van djatihout uit Java, van gedistilleerd en varkens uit de streken, waar het debiet van gedistilleerd en varkensvleesch verpacht is, van Hindoe-oudheden, enz. Verwezen wordt hier weder naar No. 17 van de douaneverzameling van 1911. De redenen dier verbodsbepalingen of beperkende bepalingen liggen alweder in den wensch tot bescherming der volksgezondheid, tot bescherming der oeconomische belangen der bevolking, tot bescherming van de belangen van den fiscus en van het monopolie van pachters van staatsinkomsten, tot bescherming van den kunstrijkdom der kolonie.

Sluiten