Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht onderworpen goederen in hoofdzaak te beperken tot enkele bepaalde havens, waar tolkantoren gevestigd zijn, de twee reglementen A en B aan de rechten-ordonnantie gehecht, en waarvan het eene, reglement lett. A, geldt voor de tolkantoren te Batavia, Cheribon, Semarang, Soerabaja, Padang, Belawan, Makasser en Menado, en het andere, reglement lett. B, voor alle andere kantoren, ') hebben meer in het bizonder de strekking te voorkomen

dat in bedoelde havens aangebrachte goederen de tolkantoren passeeren zonder dat daarvoor de verschuldigde rechten zijn voldaan.

Te dien einde bevatten zij in de eerste plaats voorschriften, welke ten doel hebben de aanbrengst bij de tolkantoren te verzekeren van de in de havens, waar deze gevestigd zijn, met handelsvaartuigen van buiten het tolgebied aangevoerde voor dat gebied bestemde goederen. In de tweede plaats houden zij daartoe bepalingen in, strekkende om te beletten, dat de goederen, eenmaal bij de tolkantoren aangebracht, ter vrije beschikking van de importeurs komen, alvorens de rechten zijn betaald of (ingeval van verder vervoer) de berekening dier rechten mogelijk is gemaakt voor het geval zij eenmaal aan het toezicht der douane onttrokken, niet tijdig weder daaronder worden teruggebracht, terwijl zij ten slotte voorschriften behelzen, dienende om te voorkomen dat goederen aan uitvoerrecht onderworpen, worden ingescheept zonder dat de rechten zijn voldaan, dan wel de berekening en invordering daarvan mogelijk zijn geworden ingeval de uitvoer plaats heeft.

Dat die voorschriften niet dezelfde zijn voor de havens, waar de groote invoer uit Europa plaats heeft, als voor de andere, dat voor de eerstbedoelde gelden de voorschriften van reglement A en voor de in de tweede plaats bedoelde de voorschriften van reglement B, vindt zijn reden daarin, dat wat noodig werd geacht in plaatsen van groote handelsbeweging, nuttelooze omslag zou zijn geweest in de

')• Art. 6 der rechten-ordonnantie.

Sluiten