Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is in de haven, waar de algemeene aangifte gedaan wordt, het reglement Lt. B. van toepassing, dan wordt slechts één algemeene aangifte van de aan boord aanwezige goederen gedaan, ook indien de goederen bestemd zijn om op meer dan één plaats gelost te worden. De gezagvoerder ontvangt in dat geval vóór zijn vertrek een door den ontvanger geteekend extract uit zijne algemeene aangifte, bevattende opgave der niet geloste goederen (art. 14, le lid, van het reglement Lt. B).

Evenbedoeld extract, hetwelk in de plaats van de algemeene aangifte treedt, of, ingeval de algemeene aangifte in eene haven is gedaan waar het reglement Lt. A geldt, de terugontvangen algemeene aangiften, betreffende de elders te lossen goederen, moeten bij aankomst op de volgende losplaats aan de douane ter plaatse binnen een bepaalden termijn worden overhandigd. ') (Zie verder hierachter § 6blz. 49).

B. Aanzuivering der algemeene aangifte.

De aanzuivering der algemeene aangifte, betrekking hebbende op de goederen, die bestemd zijn voor het tolgebied, geschiedt op plaatsen, waar het reglement Lett. A werkt:

door aanbrengst van de goederen ter aangewezen plaatse aan den wal, 2)

of door inlevering van het bewijs van overscheping naar eene voor den algemeenen invoer opengestelde haven, (art. 5 van het reglement Lt. A). 3)

') Van de provisiën, die ten aanzien van de verplichting tot aanzuivering van de algemeene aangifte op gelijken voet behandeld worden als aan boord aanwezige niet voor het tolgebied bestemde handelsgoederen, wordt een afzonderlijk stuk opgemaakt (lijst van provisiën). De eisch tot indiening van eene algemeene aangifte óók van de provisiën strekt om te voorkomen, dat c. q. voor den wal bestemde en op de algemeene aangifte verzwegen eetwaren en dranken bij ontdekking kunnen gezegd worden te zijn provisiën van het schip.

2) Van deze aanbrengst der goederen blijkt den ontvanger der douane uit de documenten, krachtens welke de goederen worden weggevoerd (zie § 3 letter B, I, blz. 39 e. v. hierachter) en indien de goederen in de termen vallen om als onbeheerd te worden opgeslagen, uit den hem aangeboden staat no. 10 bedoeld bij § 126 der Instructie.

3) Onder overscheping moet worden verstaan het rechtstreeks

Sluiten