Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op plaatsen, waar het reglement Lett. B, dat geen overscheping kent, ') geldt, geschiedt de aanzuivering der algemeene aangifte:

door aanbrengst der goederen ter aangewezen plaats 2) en door eene aan den ontvanger gedane opgaaf van de nog

overbrengen, dus zonder voorafgaanden opslag aan den wal, van goederen van boord van het schip, waarmede zij zijn aangebracht, naar boord van het vaartuig, waarmede zij bestemd zijn verder te worden vervoerd. De overscheping geschiedt onder geleide van eene z. g. loslijst in duplo, (zie omtrent loslijsten art. 10 en 11 van het reglement Lt. A), van welke lijst, nadat zij door of van wege den gezagvoerder van het schip, waarin de overscheping plaats heeft, voor ontvangst der daarin vermelde goederen is geteekend, één exemplaar bij de douane ter plaatse van overscheping wordt ingeleverd ter aanzuivering van de algemeene aangifte van het schip, waarmede de goederen werden aangebracht. Het andere exemplaar moet door den gezagvoerder, die de goederen overnam, op denzelfden voet worden aangezuiverd als de algemeene aangifte voor binnen het tolgebied bestemde goederen (art. 18, Ie en 3e lid, van het reglement Lt. A). De verplichting van den gezagvoerder van het schip, waaruit wordt overgescheept, 'om voor een behoorlijke aanbrengst der betrekkelijke goederen ter aangewezen plaatse te zorgen, gaat na de overscheping dus over op den gezagvoerder van het schip, waarin zij zijn overgescheept. De bewijzen van overscheping, welke bij de douane ter bestemmingsplaatse der goederen moeten worden ingeleverd (zie hierachter blz. 49 onderaan en 50 bovenaan), worden na zuivering ambtelijk aan de douane ter plaatse van overscheping teruggezonden ten bewijze dat de betrokken gezagvoerder aan zijne verplichting ter zake voldeed. Indien aan den ontvanger ter plaatse van overscheping niet binnen redelijken termijn van de zuivering der bewijzen van overscheping gebleken is, wordt door tusschenkomst derdouane ter opgegeven bestemmingsplaats onderzocht wat met de overgescheepte goederen is geschied. Blijkt alsdan dat de bewijzen van overscheping niet zijn aangezuiverd, dan wordt de gezagvoerder bekeurd. Niet aanzuivering der bewijzen van overscheping is bij art. 25, ten 2e, der rechten-ordonnantie) strafbaar gesteld op denzelfden voet als niet aanzuivering der algemeene aangifte.

') Is overscheping noodig, dan moet in normale gevallen steeds eerst invoer en daarna weder-uitvoer plaats hebben: zie blz. 39.

2) Van deze aanbrengst der goederen blijkt den douane-ontvanger uit de documenten, krachtens welke de goederen worden weggevoerd (zie blz. 44 hierachter) en uit de opneming der nog in de lokalen aanwezige goederen.

Sluiten