Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lossing enz.), terwijl het voor het vervoer van andere (b. v. voor inlading bestemde) handelsgoederen ter reede of beneden den uitersten wachtpost mede dekking door een document eischt (art. 10 van het regl. Lt. ,4).

Ook schrijft evengenoemd reglement ter zake o. m. nog voor dat alle voor den wal bestemde goederen dadelijk rechtstreeks en langs de gewone wegen overgebracht moeten worden naar de gebruikelijke losplaats (art. 13, le lid, van het regl. Lt. A).

Eenzelfde bepaling als laatstbedoelde bevat het reglement lett. B., doch dit reglement vordert, waar het geen overscheping kent, de dadelijke rechtstreeksche overbrenging naar de aangewezen plaats (het kantoor van den ontvanger) van alle geloste goederen zonder onderscheid (art. 5, 3e lid, van het regl. Lt. B). ')

In tegenstelling met het reglement Lett. A verbiedt het reglement Lett. B verder de lossing vóór dat de algemeene aangifte is ingediend en tusschen zonsondergang en zonsopgang (art. 5, le lid, van het regl. Lt. B). 2)

De formaliteiten omtrent het vervoer van uit zee aangevoerde handelsgoederen, waarvan de niet of niet-behoorlijke naleving bij art. 25, ten 3e, der rechten-ordonnantie strafbaar is gesteld met een boete van ƒ 25 tot ƒ 1000, zijn uiteraard niet toepasselijk, indien de schepen, waarmede zij worden aangevoerd, rechtstreeks aan den wal (de steigers of kade der tolkantoren) aanleggen.

') Evenmin als overscheping kent het reglement Lt. B. dekking van het vervoer ter reede van geloste goederen door documenten; dit laatste in verband met de omstandigheid, dat het scheepvaartverkeer en het vervoer ter reede op plaatsen, waar dat reglement van toepassing is, in den regel niet druk en dus gemakkelijk te overzien is, terwijl aan de douanereglementen de bedoeling ten grondslag ligt van de scheepvaart en den handel niet de vervulling van formaliteiten te eischen daar, waar zij niet bepaald noodzakelijk zijn.

2) Ofschoon met het oog op eene goede controle het tegendeel wenschelijk ware, bevat het reglement Lett. A niet —en zulks in het belang der groote scheepvaart — zoodanige verbodsbepalingen. De scheepvaart toch zou door dergelijke voorschriften te veel belemmering in den vorm van tijdverlies ondervinden.

Sluiten