Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan den voet van het terug te geven exemplaar der aangifte te stellen kwitantie, door den aangever is voldaan (art. 33, le lid, en art. 34 le lid, van het reglement Lt. A)

De wegvoering der goederen uit de opslaglokalen mag vervolgens niet geschieden, alvorens de goederen onder overlegging van het teruggegeven exemplaar der betrekkelijke aangifte aan de ambtenaren van den z.g. actieven dienst (verificateurs) ter verificatie zijn aangeboden en door dezen vergunning tot wegvoering is verleend (art. 21, le en 2e lid, art. 36 en art. 42, le lid, van het reglement Lt. A). Die vergunning is öf de bekende soerat djalan (bij opslag in entrepot of invoer ten verbruik) öf een op de aangifte gestelde pas (bij doorvoer of vervoer).

Die vergunning wordt uiteraard niet verleend, indien de aangiften bij het onderzoek der goederen door de ambtenaren onjuist blijken ten nadeele van 's Lands schatkist, in welk geval de goederen worden aangehouden en bekeuring wordt ingesteld (zie hieronder blz. 60 onder 7e).

Onjuistheden omtrent de waarde van goederen in aangiften tot invoer ten verbruik worden geconstateerd, voor zooveel het goederen betreft in de driemaandelijksche prijscourant ') vermeld, door die prijscourant en anders door eene commissie van drie leden, de zg. Boomcommissie, welke ook in gevallen van onjuistheden aangaande de

') Driemaandelijks stelt de Directeur van Financiën na raadpleging der binnen het tolgebied gevestigde Kamers van Koophandel en Nijverheid, ter berekening van het in- of uitvoerrecht, eene prijscourant vast van de waarde der artikelen, welke met het oog op hun tamelijk standvastige en in hunne diverse soorten niet te ver uiteenloopende prijzen hem voorkomen te kunnen worden gewaardeerd naar de maat, het gewicht of den maatstaf van verkoop volgens handelsgebruik (art. 19 der rechten-ordonnantie). Aangifte tot invoer ten verbruik op plaatsen, waar het reglement Lt. A werkt, van goederen in de driemaandelijksche prijscourant vermeld, moet geheel overeenkomstig die prijscourant geschieden (art. 28 t/m. 31 van het reglement Lt. A). Niet aldus op plaatsen, waar het reglement Lt. B toepasselijk is; aldaar strekt de prijscourant bij de waardebepaling der goederen slechts tot leidraad (art. 8, al. 3 van het reglement Lt. B).

Sluiten