Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Particuliere entrepots worden alleen toegelaten voor den opslag van petroleum. Zij worden gesloten èn vanwege het Gouvernement èn door belanghebbende.

De vergunning om een lokaal als particulier entrepot te bezigen, kan aan handelaren worden verleend door den eerstaanwezenden ambtenaar der douane, indien de lokalen voldoen aan de algemeene eischen door den Directeur van Financiën bij § 56, 2e lid, der instructie op het reglement Lt. A gesteld en anders door dien Directeur zeiven {art. 25, le en 2e lid, van het reglement Lt. A).

Afgescheiden van die eischen, wordt de vergunning door den eerstaanwezend douane-ambtenaar niet verleend dan onder de voorwaarden, genoemd in het 2e lid van § 57 der instructie op het reglement Lt. A.

De vergunning om een lokaal als particulier entrepot te bezigen kan door den Directeur van Financiën worden ingetrokken, wanneer daarvan misbruik wordt gemaakt. Alsdan kan, ingeval de publieke entrepots zulks toelaten, de petroleum, aanwezig op den 15en dag na dien van mededeeling van de intrekking der vergunning aan den entrepositaris, op diens kosten en risico in evenbedoelde entrepots worden overgebracht {art. 25, 3e en 4e lid, van het reglement Lt. A).

Voor de petroleum in particulier entrepot aanwezig, wordt door den ontvanger eveneens eene rekening aangehouden overeenkomstig de door den Directeur van Financiën ter zake gestelde voorschriften. Mede kan de voorraad, in een particulier entrepot aanwezig, worden overgeschreven van den naam van den een op dien van een ander. Daartoe wordt echter behalve een desbetreffend door beide belanghebbenden te onderteekenen verzoek, vereischt, dat aan dengene, op wiens naam de overschrijving zal geschieden, evenzeer vergunning is verleend om het lokaal als een particulier entrepot te bezigen {art. 25, laatste en voorlaatste lid, van het reglement Lt. A).

De door de ambtenaren noodig geachte maten, gewichten en werktuigen voor het onderzoek naar de hoeveelheid der petroleum in het particulier entrepot moeten door den entrepositaris kosteloos ter beschikking worden gesteld, terwijl

Sluiten