Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar het oordeel van den controleur of, waar geen controleur is, van het hoofd van plaatselijk bestuur, verschoonbaar is wegens bizondere omstandigheden en er geen verdenking van ontduiking bestaat {art. 27 der rechtenordonnantie).

De bekeuringen worden voor zooveel Java en Madoera betreft, door tusschenkomenst van het hoofdbureau der douane te Batavia en elders door tusschenkomst van het Hoofd van gewestelijk bestuur in handen van den bevoegden rechter gesteld ten fine van gerechtelijke vervolging, tenzij öf, ingeval van toepasselijkheid van art. 26 der rechten-ordonnantie, de bekeurde de daarbij vastgestelde boete van ƒ 10 dadelijk voldoet, ') öf de bekeuring wordt afgedaan op den voet van de volgende alinea.

De Directeur van Financiën, voor zooveel Java en Madoera aangaat en de gewestelijke bestuurshoofden voor zooveel betreft de bezittingen daarbuiten, kunnen wegens alle overtredingen, die hun voorkomen niet met smokkelhandel2) in verband te staan, in schikking treden of doen treden {art. 29 der rechten-ordonnantie>.

§ 2. Aangehouden goederen.

Op alle voorwerpen, waarmede of te welker opzichte eene overtreding is begaan, kunnen de boeten, rechten en kosten 3) worden verhaald. Zooals hiervoren reeds werd vermeld, kunnen die voorwerpen, met uitzondering van openbare vervoermiddelen, door de ambtenaren aangehouden en na inventarisatie in bewaring genomen worden. De voorwerpen worden echter, voor zoover zij niet als stukken van overtuiging behoeven te dienen, afgegeven na zekerheidstelling ten genoegen van den ontvanger voor de daarop te verhalen

') Vergelijke § 46 der instructie op het reglement Lt. A.

2) Onder smokkelhandel wordt verstaan in- of uitvoer buiten de douane om, (door het goed aan de waakzaamheid der douane te onttrekken).

3) Kosten op de bekeuring gevallen; vgl. art. 39, voorlaatste lid, van het reglement Lt. A.

Sluiten