Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sommen. Deze zekerheidstelling bestaat èf in het deponeeren van geld öf in een personeelen borgtocht.

Levende dieren, in welker onderhoud niet door belanghebbenden wordt voorzien, zoomede goederen, die naar het oordeel van den eerstaanwezend ambtenaar, aan spoedig bederf onderhevig, schadelijk of gevaarlijk zijn, worden dadelijk in het openbaar verkocht, indien geen zekerheidstelling plaats vindt tegen afgifte. Heeft openbare verkoop plaats, dan treedt in plaats van de teruggaaf van de dieren of goederen de uitkeering der zuivere opbrengst.

Nadat de bekeuring is afgedaan bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, heeft tot verhaal van boeten, rechten en kosten, verkoop in het openbaar plaats.

Goederen, waaromtrent uitsluitende rechten van verkoop verpacht zijn, worden aan den pachter afgestaan tegen een met hem overeengekomen prijs. Goederen, op onbekende overtreders aangehaald, worden zonder vonnis in het openbaar verkocht of aan den pachter afgestaan. Indien bij openbaren verkoop of bij overeenkomst met den pachter de hoogst te bedingen prijs lager is dan het bedrag der rechten, worden de goederen vernietigd {art. 13 der rechten-ordonnantie).

Bij onrechtmatige aanhalingen kan schadevergoeding worden toegekend, maar niet tot een hooger bedrag dan van 1/30 ten honderd van de waarde der aangehaalde goederen, voor eiken dag gerekend van den dag der aanhaling tot en met dien, waarop de goederen ter beschikking van den bekeurde zijn gesteld {art. 14 der rechten-ordonnantie).

Met de hoofdstukken II, III en IV hiervoren is de inhoud van de rechten-ordonnantie met name van de daarbij behoorende reglementen volstrekt niet in alle onderdeelen wedergegeven. Sommige punten daarvan zijn in het geheel niet aangeroerd, zooals bijv. de overscheping ten doorvoer {art. 18, 2e lid', van liet reglement Lt. ^4) en de inlading van aan uitvoerrecht onderworpen goederen met gebruikmaking van z. g.

Sluiten