Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOEDEREN. I Maatstaf. I Rechten.

Glas en glaswerk van alle soorten waarde 10 pet. Goud en zilver, blad- „ 12 pet.

Bijzondere bepalingen

Voor vernis en alle andere met alcohol bereide vloeistoffen geen dranken zijnde, zoomede voor houtgeest en alle daaruit bereide of daarmede vermengde vloeistoffen, geschiedt de herleiding in verhouding tot eene sterkte van honderd percent.

De Gouverneur-Generaal kan echter, onder de noodige voorzieningen, vrijdom van invoerrecht verleenen: lo. voor houtgeest, en 2o. voor gedistilleerd: a. dat in Nederland, overeenkomstig de aldaar geldende bepalingen omtrent den vrijdom van accijns, is vermengd met houtgeest of eene andere aldaar voor het ongeschikt maken tot gewoon gebruik aangewezen zelfstandigheid; b. dat in Nederlandsch-Indië, volgens de daaromtrent te geven voorschriften, onder toezicht van ambtenaren, door toevoeging van houtgeest of eene andere daarvoor door den Gouverneur-Generaal aangewezen zelfstandigheid voor gewoon gebruik ongeschikt gemaakt wordt; e. tot het vervaardigen van azijn.') Ook kan hij, onder de noodige voorzieningen, bepalen, dat verfwaren en vernissen, welke bereid zijn met tot gewoon gebruik ongeschikt gemaakt gedistilleerd, ten invoer kunnen worden toegelaten tegen betaling van het volgens het tarief voor verfwaren (andere) verschuldigde invoerrecht. 2)

Het invoerrecht op aether sulfuricus, chloroform en alle verdere dergelijke uit of met alcohol bereide stoffen wordt door den GouverneurGeneraal bij koloniale ordonnantie geregeld naar de belasting, die bij invoer van gedistilleerd verschuldigd is. 3)

Bij invoer van gedistilleerde dranken langs andere kantoren dan die daartoe door den Gouverneur-Generaal in het bijzonder zijn aangewezen, worden zij belast als vernis en daarmede gelijkstaande vloeistoffen.

In geval van verhooging van het invoerrecht op gedistilleerd, tengevolge van verhooging van den accijns in Nederlandsch-Indië, kan de Gouverneur-Generaal voorschriften vaststellen tot bijbetaling van het bedrag der verhooging voor het gedistilleerd, dat voorhanden is in eene hoeveelheid, boven het door hem te bepalen maximum.

') Stb. 1898 No. 93.

2) Stb. 1897 No. 338.

3) Stb. 1886 No. 128.

Sluiten