Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

katoenen goederen, tabak en sigaren, voorzien van een bewijs van uitvoer uit die bezittingen;

b. alle voortbrengselen van andere Nederlandsch-Indische bezittingen en van de inlandsche Staten van den Oosterschen archipel, in vriendschap met de Nederlandsche Regeering, met uitzondering van gambir, van geweven katoenen goederen, tabak, sigaren en zout.

3°. alle goederen, waarvan bij een Nederlandsch-lndisch tolkantoor invoerrecht is geheven.

Is echter ter plaatse van tweeden aanvoer een hooger recht verschuldigd, dan worden de goederen niet toegelaten, dan na bijbetaling van het verschil.

4°. lijfsbenoodigdheden van reizigers en regalen door hen aangebracht.

Artikel 3.

De Gouverneur-Generaal kan vrijstelling of teruggaaf van invoerrecht verleenen op grond dat de invoer geschiedt met een wetenschappelijk doel of dat internationale betrekkingen zulks wenschelijk maken.

Artikel 4.

Bij den uitvoer uit de gewesten, in art. 1 genoemd, is uitvoerrecht verschuldigd van de goederen, vermeld in het volgende tarief:

GOEDEREN. Maatstaf. Rechten.

Huiden waarde 2 pet.

Tabak, niet bereid voor de inlandsche markt 100 kilogram ƒ 1,—.

Tin 100 kilogram „ 3,50(1).

Vogelnestjes waarde 6 pet.

Bijzondere bepalingen.

(') Bij uitvoer van tinerts wordt het recht, overeenkomstig bij koloniale ordonnantie vast te stellen bepalingen, geheven naar verhouding van het in het erts aanwezige tin. *)

*) Stb. 1899 No. 25.

Sluiten