Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neraal van Nederlandsch-Indië van 23 April 1847 (Indisch Staatsblad N°. 19).

Onder Onze nadere goedkeuring is de Gouverneur-Generaal bevoegd, ter vervanging van het bovenbedoeld reglement, te Moeara-Kompeh deze Wet in werking te brengen behoudens zoodanige uitzonderingen, als noodig mochten worden bevonden. ')

Deze uitzonderingen doen echter geen afbreuk aan het beginsel der Wet, dat de heffing plaats heeft, met uitsluiting van alle differentieële in- en uitvoerrechten.

Artikel 8.

De Gouverneur-Generaal is bevoegd om, met inachtneming van Onze bevelen, in gedeelten van NederlandschIndië, niet opgenoemd in Artikel 1 dezer wet, in- en uitvoerrechten van wege het Nederlandsch-Indisch Gouvernement te doen heffen, onder hetzelfde voorbehoud als ten aanzien van Moeara Kompeh in de laatste alinea van het voorgaand artikel is gemaakt. 2)

Artikel 9.

De Gouverneur-Generaal regelt de wijze van toepassing der uitvoerrechtenheffing op het verkeer tusschen verschillende deelen van Nederlandsch-Indië, waar ongelijkheid bestaat, hetzij ten opzichte van de aan uitvoerrecht onderworpen goederen, hetzij ten opzichte van de rechtenbedragen, verschuldigd voor dezelfde goederen. 3)

Artikel 10.

De Gouverneur-Generaal regelt de tarieven van betaling wegens entrepot-pakhuishuur, kosten van toezicht en andere werkelijk bewezen diensten.4)

') Zie tariefordonnantie hierachter.

2) Zie tariefordonnantie hierachter.

3) Zie art. 4 der tariefordonnantie en artt. 52 en 54 van Regl. Lt. Ajn arth 10 en 11 van Regl. Lt. B. behoorende bij de rechtenordonnantie hierachter.

« 4) Zie o. a. rechtenordonnantie (art. 9) hierachter en art. 24 van hetdaaraangehecht Regl. Lt. A.

Sluiten