Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 11.

Op den doorvoer worden geene rechten geheven.

Artikel 12.

Tot uitvoering van deze Wet en tot waarborg tegen ontduiking der rechten, wordt bij koloniale verordening het noodige geregeld. ')

De thans werkende verordeningen op de inkomende en uitgaande rechten en wat daarmede in verband staat, blijven niet langer van kracht dan tot het in werking treden van deze Wet.

Artikel 13.

De bepalingen dezer Wet doen niet tekort aan de verbodsbepalingen, zoo voor geheel Nederlandsch-Indië als voor sommige gedeelten daarvan, bij koloniale verordeningen met betrekking tot den invoer van sommige goederen uitgevaardigd of alsnog uit te vaardigen. 2)

Artikel 14.

Deze wet treedt in werkingden lsten Januari 1874.

Artikel 15.

Deze wet kan worden aangehaald onder den titel van „Indische Tariefwet".

') Dit is geschied bij de rechtenordonnantie hierachter. 2) Zie douaneverzameling 1911 No. 17.

Sluiten