Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor zooveel aangaat de bezittingen daarbuiten, bepalen dat geen vacatie-loon zal worden in rekening gebracht.

Het waak- en het vacatie-loon bedragen elk één gulden voor ieder uur of gedeelte daarvan en voor elk ambtenaar met een maximum voor ieder van tien gulden per etmaal.

Artikel 10. Op de terreinen of in de lokalen, van landswege aangewezen of beschikbaar gesteld voor het uitladen, het nederleggen of het entreposeeren van goederen, moeten de bevelen der ambtenaren omtrent de uitlading, plaatsing of verplaatsing en het wegvoeren der goederen en omtrent het gebruik der van landswege beschikbaar gestelde weegwerktuigen worden opgevolgd. Bij gebreke daarvan, kan de ambtenaar ten koste en schade van de belanghebbenden het bevolene doen uitvoeren, onverminderd de toepassing van straf.

Artikel 11. De ambtenaren maken van de overtredingen betrekkelijk de in- en uitvoerrechten op den eed, bij de aanvaarding hunner bediening aan den Lande afgelegd,

proces-verbaal op.

Indien de bekeurde bij het instellen der bekeuring tegenwoordig is, wordt hij uitgenoodigd de opmaking van het procesverbaal bij te wonen en dit mede te teekenen, hem medegedeeld waar en wanneer die opmaking zal plaats hebben en in het proces-verbaal vermeld, dat die uitnoodiging en mededee-

ling zijn gedaan.

Dit behelst verder eene beknopte aanwijzing der omstandigheden, waaronder- en der personen, door wie de overtreding is begaan.

Den bekeurde wordt een afschrift van het proces-verbaal ter hand gesteld, tenzij hij niet bij de opmaking tegenwoordig is, in welk geval dat afschrift te zijner beschikking wordt nedergelegd op het naastbij gelegen kantoor van eqrt ambtenaar der in- en uitvoerrechten.

A r t i k e 1 12. De toekenning van bevoegdheden bij deze ordonnantie doet niet te kort aan de bevoegdheid van anderen ingevolge het reglement op de strafvordering enz. en het regie-

Sluiten