Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ment op de uitoefening der politie enz. onder de inlanders of andere wettelijke bepalingen.

Alle burgerlijke autoriteiten, in 't bijzonder de ambtenaren van justitie en politie, zoomede de gewapende macht zijn gehouden den ambtenaren en bedienden der in- en uitvoerrechten in alle zaken betrekkelijk deze dienstverrichtingen voor zooveel noodig de behulpzame hand te bieden en bescherming te verleenen of te doen verleenen.

De inlandsche ambtenaren voor het actief toezicht betrekkelijk de in- en uitvoerrechten worden, onverschillig welke hun rang of titel zij, gerangschikt onder de personen bedoeld bij artikel 158 van het Wetboek van Strafrecht voor Europeanen en artikel 159 van dat voor inlanders.

HOOFDSTUK III.

Aanhaling en onbeheerde goederen. Artikel 13. Op alle voorwerpen, waarmede of te welker opzichte eene overtreding is begaan, kunnen de boeten, rechten en kosten worden verhaald. Met uitzondering van openbare vervoermiddelen, kunnen zij door de ambtenaren aangehouden en na inventarisatie in bewaring genomen worden.

Die voorwerpen worden, voor zoover zij niet als stukken van overtuiging behoeven te dienen, afgegeven na zekerheidstelling ten genoegen van den ontvanger voor de daarop te verhalen sommen. Deze zekerheidstelling bestaat öf in het deponeeren van geld öf in een personeelen borgtocht.

Levende dieren, in welker onderhoud niet door belanghebbenden wordt voorzien, zoomede goederen, die, naar het oordeel van den eerstaanwezenden ambtenaar, aan spoedig bederf onderhevig, schadelijk of gevaarlijk zijn, worden dadelijk in het openbaar verkocht, indien het vorig lid niet wordt toegepast.

In plaats van de teruggaaf van die dieren of goederen, treedt dan de uitkeering der zuivere opbrengst.

Nadat de bekeuring is afgedaan bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, heeft tot verhaal van boeten, rechten en kosten, verkoop in het openbaar plaats.

Sluiten