Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ordonnantie of de daaraan gehechte reglementen, zijn vrij van zegelrecht.

Artikel 17. In alle stukken, volgens deze ordonnantie of de daaraan gehechte reglementen op te maken, moeten alle veranderingen en doorhalingen door den onderteekenaar

gewaarmerkt zijn.

Die, welke voorkomen in stukken aan een ambtenaar ingediend, worden mede door deze gewaarmerkt voordat de stukken worden teruggegeven.

Bij gebreke van een of ander gelden de doorhalingen of veranderingen niet.

Stukken, waarvan gedeelten onleesbaar zijn gemaakt, worden niet als geldig erkend, dan met toestemming van den eerstaanwezenden ambtenaar.

HOOFDSTUK V.

Berekening, invordering, teruggaaf en vrijdom van rechten, vergunningen.

Artikel 18. Bij het bepalen van het gewicht, de maat of de waarde, waarnaar het in- of uitvoerrecht wordt berekend, worden de onderdeelen van een hectogram, deciliter of gulden als een geheel gerekend.

In het bedrag van het recht worden breuken van een cent voor een geheelen cent gerekend.

Artikel 19. Driemaandelijks stelt de Directeur van Financiën, na raadpleging der binnen het tolgebied gevestigde kamers van koophandel en nijverheid, ter berekening van het in- of uitvoerrecht, eene prijs-courant vast van de waarde der artikelen, welke hem voorkomen te kunnen worden gewaardeerd naar de maat, het gewicht of den maatstaf van verkoop volgens handelsgebruik.

De prijs-courant wordt in de Javasche Courant opgenomen. Een exemplaar is ten kantore van den ontvanger aanwezig ter raadpleging van belanghebbenden.

Artikel 20. Alle te weinig betaalde rechten kunnen

Sluiten