Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dengene, door of namens wien betaald werd, worden bijgevorderd.

De Directeur van Financiën kan teruggaaf verleenen van:

a. bedragen, die tengevolge van onjuiste of ten onrechte ingeleverde aangiften, onjuiste opnemingen of berekeningen, te veel zijn betaald;

b. invoerrecht van goederen, die blijken vóór de uitlading aan den wal verloren te zijn gegaan, of die uit plaatsen, waar de rechten zijn betaald en waar geen entrepot is, zonder eenige bewerking of verpakking te hebben ondergaan, weder uitgevoerd zijn;

c. van uitvoerrecht van goederen, die tengevolge van zeeramp weder ingevoerd zijn, of die niet uitgevoerd zijn, daaronder begrepen die, welke op de kusten van het tolgebied zijn vergaan.

Ingeval de sub a bedoelde bedragen tengevolge eener kennelijke vergissing te veel zijn betaald of wanneer de aan uitvoerrecht onderworpen goederen vergaan ter reede, kan de teruggaaf bevolen worden door den controleur of, waar deze niet is, door het Hoofd van gewestelijk bestuur.

. Artikel 21. De schulden wegens rechten, pakhuishuur, waak- en vacatie-loonen, boeten en kosten zijn bevoorrecht op alle roerende en onroerende goederen van den schuldenaar en nemen rang onmiddellijk na die, in artikel 1149 van het burgei lijk wetboek en artikel 317 van het wetboek van koophandel genoemd.

Het voorrecht houdt stand gedurende twee jaren nadat de schuld opeischbaar is geworden.

Artikel 22. Geraffineerde salpeter en zwavelzuur kunnen in bij de administratie der in- en uitvoerrechten in gebruik zijnde lokalen, voor zoover deze, naar het oordeel van den eerstaanwezenden ambtenaar, de noodige ruimte aanbieden, en met vergunning van dien ambtenaar onder de noodige voorzorgen elders, met vreemde bestanddeelen worden veimengd, ten einde daarna als mest tot invoer ten verbruik te worden toegelaten.

Sluiten