Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strafrecht bedreigd wegens beleedigingen of gewelddadigheden

met eene boete van ƒ 25.— tot ƒ 1000.—.

Met het ontbreken van een document wordt gelijkgesteld het niet vertoonen op de eerste aanvraag of het vertoonen van een niet geldig document.

De hierbedoelde boeten wegens het niet binnen den gestelden termijn opslaan, aanbieden of inleveren zijn ten laste van hem, door of namens wien de aangifte is gedaan, die tot het stellen van den termijn aanleiding gaf.

4 . onjuiste opgaaf van de hoeveelheid, soort of waarde in aangiften tot invoer ten verbruik volgens het reglement 1'. A, tot opslag in particulier entrepot of tot uitvoer of vervoer van aan uitvoerrecht onderworpen goederen

met eene boete van tien maal of twee maal het bedrag, dat volgens de aangifte minder zou verschuldigd ^ijn dan werkelijk behoorde berekend te worden naar mate het verschil meer of niet meer bedraagt dan een twaalfde van laatstbedoeld bedrag; wordende de onjuistheid van de waarde geconstateerd door de prijs-courant of de schatting der daartoe aangewezen commissie en de onjuistheid der soort door de beslissing dier commissie;

5°. het verzwijgen in eene aangifte van goederen, die met andere zijn verpakt met twintig maal het recht van de verzwegen goederen volgens berekening van den ontvanger;

6°. het schenden van zegels en looden, het maken van veranderingen, doorhalingen of bijvoegingen in documenten, waarop de handteekening van een ambtenaar is geplaatst, voor zoover dit een of ander niet valt in de termen van de wetboeken van strafrecht met eene boete van ƒ 25.— tot ƒ 1000.— ten laste van dengene, die de goederen of documenten onder zich heeft of aanbiedt;

7°. alle hiervoren niet genoemde overtredingen van deze ordonnantie of van de daaraan gehechte reglementen met eene boete van ƒ 10.— tot ƒ 1000.—.

Sluiten