Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 26. Indien de controleur of, waar geen controleur is, het Hoofd van gewestelijk bestuur, of, in appèl van hunne uitspraak, de Directeur van Financiën, van oordeel is dat ingeval van onjuistheden in aangiften of opgaven, geen opzet tot fraude of tot ontduiking van 's Lands rechten aanwezig is, wordt de overtreding gestraft met eene boete van J' 10.-.

Artikel 27. Bekeuring wordt niet ingesteld, of ingesteld zijnde, wordt zij tegen betaling der kosten buiten gevolg gelaten, indien:

a. bij verschil van merken of nummers, de goederen blijkbaar dezelfde zijn en het verschil geene verdenking van ontduiking oplevert;

b. het niet bezitten of niet vertoonen van een document, naar het oordeel van den controleur, of, waar geen controleur is, van het Hoofd van plaatselijk bestuur, verschoonbaar is wegens bijzondere omstandigheden en er geen verdenking van ontduiking bestaat.

Artikel 28. Zij, in wier dienst anderen werkzaam zijn of die door gemachtigden vertegenwoordigd worden, zijn voor de met dien dienst in betrekking staande of naar aanleiding der machtiging verrichte handelingen van die anderen of van die gemachtigden, verantwoordelijk.

Artikel 29. De Directeur van Financiën voor zooveel Java en Madoera aangaat, en de Hoofden van gewestelijk bestuur voor zooveel betreft de bezittingen daarbuiten, kunnen wegens alle overtredingen, die hun voorkomen niet met smokkelhandel in verband te staan, in schikking treden of doen treden.

Slot- en overgangsbepalingen.

Artikel 30. In deze ordonnantie en in de daaraan gehechte reglementen worden bedoeld:

met t o I g e b i e d: het gedeelte van Nederlandsch-Indië, waar van wege het Gouvernement van Nederlandsch-lndië in- en uitvoerrechten worden geheven;

Sluiten