Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGLEMENT La. A.

HOOFDSTUK I.

Aankomst van buiten het tolgebied.

Artikel 1. Bij aankomst van een handelsvaartuig van buiten het tolgebied wordt ten kantore van den ontvanger tegen regu eene in de Nederlandsche of Maleische taal met Latijnsche karakters geschreven en door den gezagvoerder of de agenten van het schip onderteekende algemeene aangifte ingeleverd van de aan boord aanwezige handelsgoedederen en provisiën.

De inlevering geschiedt:

voor schepen, varende op Nederlandsch-Indische jaarpassen, uiterlijk op den dag na dien der aankomst en voor alle andere uiterlijk op den tweeden dag na dien der aankomst. De Zondag telt niet mede.

De eerstaanwezend ambtenaar kan den termijn verlengen.

Artikel 2. De algemeene aangifte wordt ingericht overeenkomstig een door den Directeur van Financiën vastgesteld model.

Zij bevat:

a. de soort, den naam en de vlag van het schip, den naam van den gezagvoerder en het land of de landen, waar de goederen zijn ingeladen;

b. het aantal, de soort, de merken en de nummers der colli;

c. de soort en de hoeveelheid (in letters) der niet verpakte handelsgoederen;

d. in een afzonderlijk stuk: de soort der provisiën en de hoeveelheid van elke soort.

Van de niet aan in-of uitvoerrecht onderworpen inlandsche voortbrengselen behoeven alleen te worden vermeld gambier, gedistilleerd en tabak.

Sluiten