Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit anderen hoofde schadelijk of gevaarlijk zijn voor het lokaal of andere goederen of, niet aan invoerrecht onderworpen zijnde, naar het oordeel der ambtenaren kunnen en met het oog op de ruimte dadelijk weggevoerd moeten worden.

Met de goederen, die blijken schadelijk of gevaarlijk te zijn, wordt gehandeld overeenkomstig de aanwijzing van den eerstaanwezenden ambtenaar.

Artikel 15. Voor het gebruik der Gouvernements opslaglokalen wordt geene vergoeding betaald.

De noodige weegwerktuigen voor het onderzoek naar de hoeveelheid der goederen worden kosteloos ter beschikking van 'belanghebbenden gesteld.

De lokalen zijn, zonder vergunning van den eerstaanwezenden ambtenaar, voor het publiek alleen toegankelijk gedurende de gewone diensturen der ambtenaren.

Hij, die de goederen heeft opgeslagen, wordt, zoolang de lokalen geopend zijn, in de gelegenhied gesteld ze te bewaken en de wegvoering door niet gerechtigden te beletten.

In de opslaglokalen mag zonder vergunning van den eerstaanwezenden ambtenaar niets worden ontpakt of verpakt, dan voor zooveel dit noodig is voor het onderzoek der ambtenaren.

De vergunning wordt altijd verleend als zij noodig is voor het doen eener aangifte.

T andjong-Priok. Het eerste lid van artikel 15 wordt vervangen door het volgende :

Voor het gebruik der Gouvernements opslaglokalen wordt, behoudens het bepaalde bij artikel 15c, geene vergoeding betaald. (Stbl. 1895 No. 142, Ten eerste, § 1).

Artikel 15c. Ingeval ten gevolge eener op den voet van het tweede lid van artikel 13, zooals het luidt krachtens § 3 van artikel 1 der ordonnantie van 5 Februari 1887 (Staatsblad No. 29), verleende vergunning tot uitlading aan den wal na zonsondergang, bij avond of bij nacht goederen in de electrisch verlichte opslaglokalen worden opgeslagen, wordt aan hem of hen, op wiens of wier

Sluiten