Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzoek de vergunning verleend is, per ontstoken licht en per uur of gedeelte van een uur, een bedrag van negen cent in rekening gebracht.

Het aantal te ontsteken lichten, en het tijdstip van ontsteking en dat van uitdooving staan ter beoordeeling van de ambtenaren. Op reclames over de in rekening gebrachte bedragen beslist de controleur.

Het bezigen van eigen verlichtingsmiddelen door het publiek is in de electrisch verlichte opslaglokalen niet anders toegestaan dan in geval van defect raken der electrische verlichtingsmiddelen (Stbl. 1895 No. 142, Ten eerste, § 2).

Artikel 16. Voor zoover de Iocaliteit het naar het oordeel van den eerstaanwezenden ambtenaar toelaat, worden aan stoomvaartmaatschappijen afzonderlijke gedeelten der Gouvernements opslaglokalen aangewezen, tot opslag van de door haar aangebrachte goederen.

Aan stoomvaartmaatschappijen kan voorts, wanneer het beschikbare personeel daartoe voldoende is, door den Directeur van Financiën worden vergund, om een eigen opslaglokaal instede van de Gouvernementslokalen te gebruiken.

In bijzondere gevallen kan dit door den eerstaanwezenden ambtenaar voor een bepaald doel ook aan anderen worden toegestaan.

De in de beide vorige alinea's bedoelde lokalen worden èn van wege het Gouvernement èn van wege de maatschappij of dengene, die volgens het vorig lid vergunning verkreeg, gesloten.

Artikel 17. De goederen moeten uit de Gouvernements opslaglokalen worden weggevoerd dadelijk nadat de verificatie heeft plaats gehad en de toestemming gegeven is. Bij gebreke daarvan kan de eerstaanwezend ambtenaar de goederen ten koste en schade van belanghebbenden doen verwijderen.

In elk geval moeten de goederen uit de Gouvernements opslaglokalen uiterlijk op den achtsten en uit de andere uiterlijk op den vijftienden dag na dien van den opslag worden weggevoerd:

Sluiten